Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom elektronického obchodu, pri vybavovaní prípadných reklamácií. Predávajúci osobné údaje kupujúceho nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia objednaného tovaru, ktorou je Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.

Na odber noviniek a obchodných informácii formou e-mailu sa môžete zaregistrovať aj bez vytvorenia vlastného účtu. Jediným uchovávaným údajom je vaša e-mailová adresa. Vytvorením účtu sa neprihlasujete k odberu noviniek. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu lanatvori@gmail.com. Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Kupujúci vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytuje predávajúcemu sú úplné, pravdivé a správne. Predávajúci nezodpovedá za neaktualizáciu údajov z dôvodov na strane kupujúceho.

Predávajúci uchováva osobné údaje a údaje o objednávkach kupujúceho pre potreby účtovníctva a sprístupnenia štátnym alebo iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou predávajúceho.

Osobné údaje, ktoré súvisia s užívateľským účtom kupujúceho uchováva predávajúci do zrušenia  konta. Osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchováva predávajúci počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla 10 rokov od jej doručenia.

Osobné údaje kupujúceho poskytnuté na základe jeho súhlasu za účelom zasielania obchodných informácií uchováva predajca do odvolania súhlasu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach, ako dotknutej osoby, najmä o tom, že:

  • kupujúci má právo kedykoľvek žiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu lanatvori@gmail.com;
  • kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Kupujúci má právo na dočasné obmedzenie spracúvania, ak predávajúci:

  • spracúva nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov;
  • je spracúvanie osobných údajov kupujúceho protizákonné a on sa rozhodne namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania;
  • už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov kupujúceho;
  • ak kupujúci namieta spracúvanie svojich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad jeho oprávnenými záujmami.

Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Súbory cookies: na svojich webových stránkach používa predávajúci nasledovné typy súborov cookie:

  • súbory cookie potrebné pre prevádzku webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré umožňujú prihlásenie do bezpečných sekcií webovej stránky;
  • súbory cookie ktoré umožňujú analyzovať prácu so stránkou za účelom zlepšenia a zjednodušenia použiteľnosti webovej stránky. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
  • súbory cookie, ktoré si pamätajú voľbu kupujúceho za účelom zlepšenia jeho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah alebo si zapamätať preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú vás osobne neidentifikujú.

Pre niektoré funkcie v rámci webových stránok používa predávajúci ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

Bezpečnosť osobných údajov je pre predávajúceho mimoriadne dôležitá. Pre ich ochranu boli prijaté potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú spracúvané na počítačoch, ktoré sú zabezpečené heslom a antivírovou ochranou. Internetová stránka slúžiaca na prevádzku internetového obchodu je zabezpečená SSL certifikátom.