1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho: Mgr. Svetlana Podhorcová – Lana, Karpatská 48, 900 31 Stupava, IČO: 37560867, DIČ: 1044226788, číslo živn.registra: 101-20016, okresný úrad Malacky pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom internetu, cez elektronický obchod umiestnený na internetovej stránke www.lanatvori.sk (ďalej tiež ako „VOP“). Tieto obchodné podmienky sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že rozumie obsahu obchodných podmienok a súhlasí s ním.

2. DEFINÍCIE POJMOV

Pojmy definované v tomto článku majú na účely týchto VOP význam, ako je bližšie špecifikovaný ďalej.

Predávajúci: predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.lanatvori.sk:

Mgr. Svetlana Podhorcová – Lana

Karpatská 48, 900 31 Stupava

Slovenská republika

IČO: 37560867, DIČ: 1044226788

číslo živn.registra: 101-20016, okresný úrad Malacky  

Kupujúci: kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá má záujem nakupovať tovar v internetovom obchode www.lanatvori.sk a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez internetový obchod odoslala záväznú objednávku, a táto bola riadne doručená predávajúcemu. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán, prokurista alebo splnomocnený zástupca.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32

P. O. Box 5

820 07 Bratislava

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/58272 172

fax č.: 02/58272 170

Tovar: tovarom sú najmä textilné výrobky pre domácnosť a osobnú starostlivosť (napríklad vrecká na potraviny, odličovacie tampóny, kľúčenky), šperky a hračky z prírodných materiálov, ochranné návleky na popruhy ergonomických nosičov a elektronické návody na kreatívne tvorenie. Ponuka tovaru je zverejnená na internetovej stránke www.lanatvori.sk a obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, popis, parametre a pod.) a informáciu o cene. Zmeny ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.lanatvori.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

Objednávka: objednávkou je návrh na uzavretie zmluvy, ktorý je riadne vyplnený klientom a doručený predávajúcemu prostredníctvom elektronického obchodu www.lanatvori.sk.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A REGISTRÁCIA

Registrácia je vyplnenie elektronického formulára o kupujúcom vrátane osobných, kontaktných a doručovateľských údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinnými údajmi. Pre nakupovanie v elektronickom obchode nie je potrebná registrácia. Ak sa však rozhodnete zaregistrovať, zjednoduší sa vám vypĺňanie údajov pri opakovanom nákupe.

Pre nakupovanie v elektronickom obchode, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.lanatvori.sk sú od kupujúceho vyžadované len nevyhnuté osobné údaje. Slúžia iba pre účely identifikácie pri nákupe, účtovníctvo a zaslanie tovaru na adresu kupujúceho.

Všetky osobné údaje sú spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR).

O zmenu, transfer, obmedzenie alebo vymazanie vašich osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek požiadať na adrese lanatvori@gmail.com. Na túto adresu môže rovnako napísať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ochrany súkromia.

Všetky informácie o ochrane vášho súkromia sú podrobne rozpísané v časti Ochrana osobných údajov.

4. OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom uhradenia objednávky zo strany kupujúceho. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“) je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky klientovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú potvrdenie objednávky.

Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nenachádza v sklade a na obmedzenie maximálneho množstva tovaru, ktoré si môže objednať jeden zákazník. Ak kupujúci zaplatí za objednaný tovar a predávajúci nebude schopný mu ho doručiť, bude kupujúci okamžite kontaktovaný predávajúcim za účelom dohody o ďalšom postupe a bezodkladného vrátenia peňazí. Doba vrátenia vynaložených prostriedkov nesmie prekročiť 10 pracovných dní od vykonania úhrady.

Objednávka zaniká odmietnutím objednávky  zo strany predávajúceho alebo márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

Kupujúci nemá právny nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.


5. CENA ZA TOVAR A SPÔSOB PLATBY

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je konečná, vždy zahŕňa DPH, je stanovená v mene Euro a platná v čase objednávky. Konečná cena je tvorená cenou tovaru a cenou za dopravu vypočítanou podľa hodnoty objednaného tovaru a adresy dodania.

Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo kúpne ceny meniť podľa svojho uváženia.

Všetky akcie platia do uplynutia stanoveného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu vopred prevodom na účet. Iné spôsoby platby a platba pri doručení formou dobierky nie sú možné.

Kupujúci sa pri platbe zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.

Kupujúci sa stáva vlastníkom objednaného tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

6. DODANIE TOVARU A CENA ZA DOPRAVU

Tovar je odosielaný štandardne v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa doručenia riadnej objednávky a uhradenia celej kúpnej ceny. V prípade zistenia, že tovar nie je možné z akéhokoľvek dôvodu dodať, platba bude kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zistenia nemožnosti jeho dodania vrátená v plnej výške.

Tovar na objednávku a tovar vyrábaný na zákazku podľa priania zákazníka je odosielaný do 5 pracovných dní od času potrebného na výrobu, ktorý je 14 dní. Čas na výrobu tovaru na zákazku začína plynúť odo dňa uhradenia celej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť čas potrebný na výrobu. O tomto bude kupujúceho informovať bezodkladne po prijatí objednávky a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Tovar je odosielaný formou doporučeného listu prostredníctvom Slovenskej pošty.

Predávajúci umožňuje osobný odber v Stupave na adrese Karpatská 48 výlučne v konkrétnom čase, ktorý si s kupujúcim vopred dohodne počas pracovných dní.

Dodacia lehota začína plynúť momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.

Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený dodaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste dodania. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad – faktúru, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim je záväzok predávajúceho dodať tovar splnený jeho dodaním prepravcovi.

Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane predávajúceho.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti naspäť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

Ceny za dopravu:

 • doporučený list Slovensko: 3,50€
 • Packeta – výdajné miesto: 4€
 • doporučený list Česká republika: 10€
 • Packeta – výdajné miesto Česká republika: 10€
 • doporučený list krajiny Európskej únie: 13€
 • osobný odber v Stupave na adrese predávajúceho: zdarma

7. ZÁRUKA

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručná doba na všetok tovar je 2 roky. Záručná doba môže byť predĺžená o dobu, ktorú produkt strávil v záručnej oprave. Ak v dôsledku reklamácie bude vymenený tovar za nový, záručná doba začína plynúť dátumom prijatia nového produktu.

Pri doručení tovaru predávajúci zodpovedá za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky;
 • odoslanie tovaru bez vád;
 • dodanie tovaru v kvalite a množstve podľa objednávky;
 • zaslanie daňového dokladu, dodacieho a záručného listu (faktúry).

Ak kupujúci zistí, že niektorý z vyššie uvedených bodov nebol naplnený, oznámi to predávajúcemu najneskôr do 48 hodín emailom na adresu info@lanatvori.com. Neskoršie reklamácie poškodenia alebo nekompletnosti tovaru nemusia byť uznané. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru spôsobené doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa, ani za poškodenie zavinené doručovateľom.

8. STORNO OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Do 14 dní od prevzatia tovaru má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu na základe ustanovení zákona č. 102/2004 Z.z.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy písomne listom alebo e-mailom a môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošlite na adresu:

Mgr. Svetlana Podhorcová – Lana
Karpatská 48, 900 31 Stupava
Slovenská republika

alebo na emailovú adresu info@lanatvori.sk.

Lehota 14 dní na odstúpenie tovaru sa považuje za dodržanú, ak odstúpenie pošlete najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Tovar musí byť doručený alebo po predchádzajúcej dohode osobne odovzdaný predávajúcemu najneskôr do 14 dní odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku stornovať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade storno objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 10 pracovných dní bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku však kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V storne objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Storno objednávky môže kupujúci uskutočniť elektronicky na adresu lanatvori@gmail.com alebo písomne na adresu predávajúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom písomnej formy je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu bez zbytočného odkladu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:

 • prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu sídla predávajúceho: Mgr. Svetlana Podhorcová – Lana, Karpatská 48, 900 31 Stupava. Odporúča sa tovar zaslať ako doporučený list. Tovar zaslaný dobierkou predávajúci neprevezme.
 • vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 10 dní odo dňa riadneho doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 • predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 • predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim.
 • v prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je v nesúlade s bežným zaobchádzaním s tovarom, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o škodu spôsobenú kupujúcim na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody sa započítava oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o spôsobenú škodu vráti predávajúci kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet.

14 dňová lehota na vrátenie tovaru neslúži na bezplatné vyskúšanie produktu. Kupujúci môže vrátiť len nepoužitý a neopratý tovar.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 • ak kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 10 dní od potvrdenia objednávky;
 • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od dopravcu v štandardnej lehote Slovenskej pošty 18 pracovných dní z iných dôvodov na jeho strane;
 • ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar od dopravcu na výdajnom mieste Packety v štandardnej lehote 7 dní alebo v Z-BOXe 2 dni z iných dôvodov na jeho strane
 • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar osobne v dohodnutom čase;
 • ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúci nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať;

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený započítať z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

9. REKLAMÁCIE

Pri chybe, ktorá sa dá odstrániť a objaví sa počas záručnej doby má kupujúci nárok na bezplatné a riadne odstránenie chyby. V prípade chyby, ktorá sa nedá odstrániť, alebo viackrát opakovanej odstrániteľnej chyby (viac ako 2-krát), alebo väčšieho počtu rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu v závislosti od  rozhodnutia kupujúceho týmito možnými spôsobmi: výmenou tovaru, primeranou zľavou z tovaru alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

Reklamáciu si môže kupujúci uplatniť na adrese lanatvori@gmail.com. Pred odoslaním tovaru na reklamáciu, nás, prosím, vždy vopred kontaktujte. Postup, ako zaslať tovar v prípade reklamácie je popísaný v časti Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy.

Po prijatí tovaru bude reklamácia vybavená v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie vecí, ktoré je spôsobené ich bežným používaním, tiež na mechanické poškodenie (také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním tovaru na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Ak ide o tovar, u ktorého bola cena znížená kvôli jeho materiálovej chybe, záruka sa nevzťahuje na túto chybu. Záruka sa nevzťahuje na chybu alebo poškodenie, ktoré vzniklo nesprávnym ošetrovaním, skladovaním, používaním v rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený, alebo používaním v rozpore s inštrukciami pribalenými v zásielke produktu.

Záruka sa nevzťahuje na rozdielnu farebnosť reálneho produktu voči jeho vyobrazeniu na fotografiách použitých na tejto stránke, pretože predávajúci nedokáže garantovať zobrazenie farieb na iných obrazovkách.

Produkty sú vyrábané z prírodných materiálov, ktoré majú svoje charakteristické vlastnosti. Niektoré typy vlákien ako napríklad ľan, obsahujú hrubšie a tenšie miesta, nerovnosti a drobné uzlíky, ktoré nie sú definované ako chyba vlákna. Mušelín je typický miestami s nerovnomernou štruktúrou tkania. Rovnako nadpájanie priadze nie je oprávneným nárokom na reklamáciu. Drevo je prírodný materiál, ktorý sa vyznačuje rozličnou farbou, kresbou a prítomnosťou drobných nerovností – sukov. Neošetrené drevo použité na výrobu produktov stále pracuje a nie je možné zabezpečiť, že po namočení do vody/slín jeho povrch nezdrsnie. Podrobné inštrukcie k starostlivosti sú pribalené ku každému výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom elektronického obchodu, pri vybavovaní prípadných reklamácií. Predávajúci osobné údaje kupujúceho nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia objednaného tovaru, ktorou je Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.

Na odber noviniek a obchodných informácii formou e-mailu sa môžete zaregistrovať aj bez vytvorenia vlastného účtu. Jediným uchovávaným údajom je vaša e-mailová adresa. Vytvorením účtu sa neprihlasujete k odberu noviniek. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu lanatvori@gmail.com. Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Kupujúci vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytuje predávajúcemu sú úplné, pravdivé a správne. Predávajúci nezodpovedá za neaktualizáciu údajov z dôvodov na strane kupujúceho.

Predávajúci uchováva osobné údaje a údaje o objednávkach kupujúceho pre potreby účtovníctva a sprístupnenia štátnym alebo iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou predávajúceho.

Osobné údaje, ktoré súvisia s užívateľským účtom kupujúceho uchováva predávajúci do zrušenia  konta. Osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchováva predávajúci počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla 10 rokov od jej doručenia.

Osobné údaje kupujúceho poskytnuté na základe jeho súhlasu za účelom zasielania obchodných informácií uchováva predajca do odvolania súhlasu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach, ako dotknutej osoby, najmä o tom, že:

 • kupujúci má právo kedykoľvek žiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@lanatvori.sk;
 • kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Kupujúci má právo na dočasné obmedzenie spracúvania, ak predávajúci:

 • spracúva nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov;
 • je spracúvanie osobných údajov kupujúceho protizákonné a on sa rozhodne namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania;
 • už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov kupujúceho;
 • ak kupujúci namieta spracúvanie svojich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad jeho oprávnenými záujmami.

Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Súbory cookies: na svojich webových stránkach používa predávajúci nasledovné typy súborov cookie:

 • súbory cookie potrebné pre prevádzku webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré umožňujú prihlásenie do bezpečných sekcií webovej stránky;
 • súbory cookie ktoré umožňujú analyzovať prácu so stránkou za účelom zlepšenia a zjednodušenia použiteľnosti webovej stránky. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
 • súbory cookie, ktoré si pamätajú voľbu kupujúceho za účelom zlepšenia jeho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah alebo si zapamätať preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú vás osobne neidentifikujú.

Pre niektoré funkcie v rámci webových stránok používa predávajúci ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

Bezpečnosť osobných údajov je pre predávajúceho mimoriadne dôležitá. Pre ich ochranu boli prijaté potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú spracúvané na počítačoch, ktoré sú zabezpečené heslom a antivírovou ochranou. Internetová stránka slúžiaca na prevádzku internetového obchodu je zabezpečená SSL certifikátom.

11. RIEŠENIE SPOROV

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lanatvori@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS). Podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online tu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 21.7.2020.

Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lanatvori.sk.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

© 2020 Mgr. Svetlana Podhorcová – Lana. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Mgr. Svetlana Podhorcová – Lana zakázané.